Exekútorský úrad

Súdny exekútor


§ 2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov ustanovuje: „Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí.“

§ 3 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov ustanovuje: „Exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím súdu vydanom v exekučnom konaní.“

Činnosť súdneho exekútora


Súdny exekútor koná z úradnej povinnosti, spravujúc sa zásadami zákonnosti, účelnosti a hospodárnosti exekučného konania. Vykonaním procesných úkonov bezodkladne zabezpečuje vymoženie judikovaného práva oprávneného.

Súdny exekútor detailne preveruje všetky možné existujúce majetkové zložky povinného s cieľom určenia takého spôsobu vykonania exekúcie, ktorým sa čo najrýchlejšie uspokojí vymáhaný nárok oprávneného.

Ak sú zistené nepriaznivé majetkové pomery povinného neumožňujúce uspokojenie nároku oprávneného alebo akékoľvek prevody majetku povinného na tretie osoby súdny exekútor oznamuje tieto skutočnosti oprávnenému za účelom vykonania právnych úkonov a opatrení voči povinnému a rozhodnutia o ďalšom priebehu vykonávania exekúcie.

História


Súdny exekútor Mgr. Jozef Deák bol vymenovaný za súdneho exekútora Rozhodnutím o vymenovaní za súdneho exekútora zo dňa 10.10.2011.

Dňom 13.01.2012 bol určený za nástupcu odvolaného súdneho exekútora JUDr. Tomáša Boľoša.

Exekúcie vykonáva všetkými zákonom dovolenými spôsobmi. Pri vykonaní exekúcie na peňažné plnenie:

 • zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
 • prikázaním pohľadávky (prikázaním pohľadávky z účtu v banke, prikázaním iných peňažných pohľadávok, postihnutím iných majetkových práv, exekúcia na obchodný podiel),
 • predajom hnuteľných vecí,
 • predajom cenných papierov,
 • predajom nehnuteľnosti,
 • predajom podniku,
 • príkazom na zadržanie vodičského preukazu.


A pri vykonaní exekúcie na nepeňažné plnenie:

 • vyprataním (nehnuteľnosti alebo jej časti, vyprataním bytu),
 • odobratím veci na náklady povinného,
 • rozdelením spoločnej veci,
 • uskutočnením prác a výkonov, a to v závislosti od majetkových pomerov povinného a od jeho subjektivity (fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba).

Úradná tabuľa exekútora


§ 3 ods. 1 Výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 1618/1998-60, vydaného dňa 15.06.1998, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov ustanovuje: „Úradná tabuľa exekútora obsahuje označenie exekútorského úradu. Zverejňujú sa na nej vyhlášky a listiny určené podľa Exekučného poriadku pre verejnosť. Ďalej na úradnej tabuli sa môžu zverejniť rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov podľa príslušných právnych predpisov určené pre verejnosť.“

Úradná tabuľa exekútora sa nachádza v sídle exekútorského úradu na adrese: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica.

Elektronická úradná tabuľa